PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o tym Schiel GmbH & Co. KG, Steinfurther Str. 5, 06766 Wolfen, info@surprise-grill.de w drodze jasnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mail). poinformujemy Cię o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe.

Możesz również wypełnić i przesłać przykładowy formularz odstąpienia od umowy lub inne jasne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://surprise-grill.de. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie (np. e-mailem) otrzymania takiego odstąpienia.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), do natychmiastowego zwrotu oraz najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym powiadomiłeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Ponosisz odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

Formularz anulowania

Jeżeli chcesz odstąpić od umowy wypełnij poniższy formularz i odeślij go do nas:

Do Schiel GmbH & Co. KG, Steinfurther Str. 5, 06766 Wolfen, info@surprise-grill.de:

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującego towaru (*)/świadczenia następującej usługi (*)............ . .................. .................. . ............... .................................. . ..................................

Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*) .............. .............. ..................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................. .............. . ..................................

Adres konsumenta(-ów) .................. .............. . ..................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej) .................................. .. ...........................

Data ................................................. ......

(*) Niepotrzebne skreślić.