§ 1. Ogólne

(1) Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, dostaw i innych usług firmy Schiel GmbH & Co. KG, Steinfurther Str. 5, 06766 Wolfen (zwanej dalej: „Sprzedawcą”), związanych ze sklepem internetowym https://surprise- grill.de i wszystkie subdomeny należące do domeny. Odmienne regulacje klienta nie mają zastosowania, chyba że sprzedawca potwierdzi to na piśmie. Indywidualne ustalenia pomiędzy sprzedawcą a klientem mają zawsze pierwszeństwo.

(2) Stosunki handlowe pomiędzy sprzedawcą a klientem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie zostanie cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. Wyklucza się ważność prawa zakupów ONZ.

(3) Językiem umowy jest język niemiecki.

(4) Miejscem jurysdykcji jest Wolfen, jeśli klient jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.

(5) Dostarczamy do następujących krajów: Kraje Unii Europejskiej.

(6) Klienci mają możliwość skorzystania z alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów. Poniższy link Komisji Europejskiej (zwany także platformą OS) zawiera informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów i służy jako centralny punkt kontaktowy w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży: ec.europa.eu/consumers /odr.

§ 2 Treść umowy i zawarcie umowy

(1) Sprzedawca oferuje klientom nowy towar, w szczególności grill Rüegg Surprise Grill, do nabycia w sklepie internetowym https://surprise-grill.de.

(2) W przypadku zakupów w sklepie internetowym umowa kupna zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia klienta przez sprzedawcę. Etykiety cenowe znajdujące się w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, otrzymanie i przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone Klientowi drogą mailową.

Klient ma również możliwość zapytania o konkretny artykuł telefonicznie, e-mailem, faksem lub listownie. Po otrzymaniu takiego żądania sprzedawca przedstawi klientowi odpowiednią ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub faksu. Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy Klient zaakceptuje tę ofertę.

(3) Tekst umowy zostaje zapisany. Nie jest on jednak dostępny dla klienta.

(2) Ceny zawierają koszty wysyłki. Do zamówień poza sklepem internetowym (patrz § 2 ust. 3) obowiązują ceny podane w ofercie sprzedawcy, zawierające również koszty przesyłki.

(3) Dostawa do klientów przez Sprzedawcę odbywa się na życzenie klienta przy użyciu następujących metod płatności: przedpłata (przelewem bankowym, Paypal, płatność kartą kredytową, Klarna lub innymi dostawcami usług płatniczych), na konto.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry przelewem, płatność należy uregulować najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

W przypadku dostawy realizowanej na poczet płatności należy uregulować najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od wystawienia faktury.

(4) Jeżeli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, sprzedawca może żądać odszkodowania zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub odstąpić od umowy.

(5) Sprzedawca zawsze wystawia klientowi fakturę, która jest mu przekazywana przy dostawie towaru lub w inny sposób przesyłana w formie tekstowej.

§ 3 Dostawa i przejście ryzyka

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej w umowie, zamówiony towar zostanie dostarczony na adres podany przez klienta. Dostawa realizowana jest przez nas lub bezpośrednio od producenta.

(2) Dostępność poszczególnych towarów podana jest w opisach artykułów. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, sprzedawca wyśle ​​towar znajdujący się na magazynie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dyspozycji płatniczej (w przypadku płatności z góry przelewem: w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania płatności). Jeżeli przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego towar zostanie oznaczony jako niedostępny, sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć go tak szybko, jak to możliwe. Podane przez sprzedawcę informacje dotyczące terminu dostawy nie są wiążące, chyba że w wyjątkowych przypadkach sprzedawca w sposób wiążący obiecał termin dostawy.

(3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy częściowej, jeżeli okaże się to korzystne ze względu na szybką realizację zamówienia, a dostawa częściowa nie będzie wyjątkowo nieuzasadniona dla Klienta. Dodatkowe koszty wynikające z dostaw częściowych nie będą obciążać Klienta.

(4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwolnienia się z obowiązku wykonania umowy, jeżeli w dniu dostawy towar ma zostać dostarczony przez dostawcę, a dostawa nie nastąpi w całości lub w części. Zastrzeżenie dostawy własnej ma zastosowanie tylko wtedy, gdy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania pod warunkiem, że w terminie i terminowo wypełnił zobowiązania umowne z dostawcą zawarto z dostawcą tzw. kongruentną transakcję zabezpieczającą. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony, sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o tym fakcie i zwróci mu zapłaconą cenę zakupu oraz koszty przesyłki.

Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości towaru przechodzi na Klienta w momencie dostawy. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, przy zakupie wysyłkowym ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru oraz ryzyko opóźnienia przechodzi na spedytora, przewoźnika lub osobę w inny sposób wyznaczoną do realizacji przesyłki w momencie dostarczenia towaru.

§ 4 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających z umowy; w przypadku, gdy Klientem jest osoba prawna prawa publicznego, fundusz specjalny prawa publicznego lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową, także od bieżącej współpracy gospodarczej aż do zaspokojenia wszelkich roszczeń Sprzedawcy ma w związku z uprawnionym do umowy.

§ 5 Prawo zatrzymania

Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 6 Odpowiedzialność za wady rzeczowe i prawne

(1) Jeżeli występują wady, klientowi przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Jeżeli w umowie uczestniczą wyłącznie handlowcy, obowiązują również artykuły 377 i nast. niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

(2) Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowych działań Klienta podczas ustawiania, podłączania, obsługi lub przechowywania towaru nie stanowią roszczenia z tytułu rękojmi w stosunku do Sprzedawcy.

Informacje dotyczące prawidłowego leczenia Klient może znaleźć w opisach producenta.

(3) Klient ma obowiązek zgłosić wady sprzedającemu w ciągu dwóch lat gwarancji w przypadku artykułów nowych lub jednego roku w przypadku artykułów używanych.

Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, okres gwarancji na towar nowy wynosi jeden rok. Na rzeczy używane rękojmia wobec przedsiębiorców jest wyłączona.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę lub udzielił gwarancji jakości towaru oraz nie dotyczą roszczeń Klienta odszkodowawczych mających na celu naprawienie szkody na osobie lub uszczerbku na zdrowiu z powodu wady, za którą odpowiedzialny jest sprzedający, lub które wynikają z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa sprzedającego lub jego zastępców.

(4) Jeżeli występują wady i zostały one zgłoszone w odpowiednim czasie, sprzedającemu przysługuje prawo do późniejszego świadczenia. Jeżeli późniejsza realizacja nie powiedzie się, klient ma prawo obniżyć cenę zakupu lub odstąpić od umowy. W przeciwnym razie zastosowanie mają przepisy ustawowe.

§ 7 Obowiązki informacyjne w przypadku szkód transportowych

Jeżeli towar został dostarczony z oczywistym uszkodzeniem opakowania lub zawartości, Klient powinien niezwłocznie zgłosić to do spedytora/firmy spedycyjnej bez uszczerbku dla jego praw z tytułu rękojmi (§ 7) i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą e-mailem lub w inny sposób (faksem/pocztą) Skontaktuj się z nami, aby mogli chronić wszelkie prawa, jakie mogą im przysługiwać w stosunku do spedytora/usługi frachtowej.

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności

(1) Oprócz odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne, sprzedawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, jeżeli przyczyna szkody wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Odpowiada także za naruszenie istotnych obowiązków wynikających z lekkiego niedbalstwa (obowiązki, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy) jak również za naruszenie obowiązków kardynalnych (obowiązki, których wypełnienie umożliwia należyte wykonanie umowy w pierwszym miejscu i na którego przestrzeganiu klient regularnie polega), ale tylko w przypadku przewidywalnych, typowych dla umowy szkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za lekkomyślne naruszenie obowiązków innych niż wymienione powyżej.

(2) Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w poprzednim akapicie, nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, w przypadku wady po udzieleniu gwarancji jakości produktu oraz w przypadku wad, które zostały podstępnie ukryte. Odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

(3) Jeżeli odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności jego pracowników, przedstawicieli i osób pomagających.

Dodatkowe ogólne warunki zakupu ratalnego easyCredit

1. Zakres i ogólne warunki korzystania
Poniższe dodatkowe ogólne warunki handlowe (zwane dalej „Ogólnymi warunkami”) mają zastosowanie pomiędzy Tobą a dealerem w przypadku wszystkich umów zawieranych z dealerem, w których stosowany jest zakup ratalny easyCredit (zwany dalej „zakupem ratalnym”).
W przypadku konfliktu dodatkowe warunki ogólne mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi ogólnymi warunkami sprzedawcy.
Zakup na raty jest możliwy wyłącznie dla klientów będących konsumentami w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i którzy ukończyli 18 lat.

2. Zakup na raty
W przypadku Twojego zakupu dealer, przy wsparciu TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg (zwany dalej TeamBank AG), zapewnia zakup ratalny jako dodatkową opcję płatności.
Dealer zastrzega sobie prawo do sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej. Dalsze szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dotyczących zakupów ratalnych w procesie składania zamówienia. W przypadku braku możliwości skorzystania z zakupu ratalnego ze względu na niewystarczającą zdolność kredytową lub przekroczenie limitu sprzedaży sprzedawcy, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania alternatywnej metody płatności.
Umowa zakupu na raty zawierana jest pomiędzy Tobą a sprzedawcą. Nie ma płatności, ale przy zakupie ratalnym decydujesz się na spłatę ceny zakupu w miesięcznych ratach. Raty miesięczne należy spłacać w ustalonym terminie, przy czym wysokość raty końcowej może różnić się od wysokości rat poprzednich. Własność towaru pozostaje zastrzeżona do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.
Wierzytelności wynikające ze stosowania zakupu ratalnego scedowane są przez dealera na TeamBank AG w ramach trwającej umowy faktoringowej. Płatności można dokonywać wyłącznie na rzecz TeamBank AG ze skutkiem spłaty zadłużenia.
Poza ogólnym nadzorem handlowym, dealer nie podlega żadnemu nadzorowi organu nadzorczego. Możesz przesłać skargę do sprzedawcy listownie lub e-mailem.

3. Płatność ratalna za pomocą polecenia zapłaty SEPA
Wydając zgodę na polecenie zapłaty SEPA przy zakupie ratalnym, upoważniasz TeamBank AG do pobierania płatności, które mają zostać dokonane w ramach zakupu ratalnego z Twojego rachunku bieżącego wskazanego w procesie składania zamówienia, w określonej tam instytucji kredytowej za pomocą polecenia zapłaty SEPA.
Odbiór następuje najwcześniej w terminie wskazanym we wstępnym zgłoszeniu/ogłoszeniu wstępnym. Późniejsza, bardziej terminowa przeprowadzka może mieć miejsce.
Jeżeli pomiędzy wstępnym zgłoszeniem a terminem płatności nastąpi obniżenie kwoty ceny zakupu (np. w wyniku uznania), pobrana kwota może różnić się od kwoty podanej we wstępnym powiadomieniu.

Musisz upewnić się, że na Twoim koncie czekowym znajdują się wystarczające środki w wymaganym terminie. Twoja instytucja kredytowa nie jest zobowiązana do honorowania polecenia zapłaty, jeśli na rachunku bieżącym nie ma wystarczających środków.
Jeżeli obciążenie zwrotne nastąpi z powodu niewystarczających środków na rachunku bieżącym, z powodu nieuzasadnionego sprzeciwu posiadacza rachunku lub z powodu wygaśnięcia rachunku bieżącego, popadniesz w zwłokę nawet bez osobnego wezwania, chyba że polecenie zapłaty nastąpi z okoliczności, za które nie jesteś odpowiedzialny.
TeamBank AG może dochodzić kosztów naliczonych przez Twoją instytucję kredytową TeamBank AG w związku z obciążeniem zwrotnym, za które odpowiadasz jako odszkodowanie i które muszą zostać przez Ciebie zwrócone. Zastrzegasz sobie prawo do udowodnienia, że ​​TeamBank AG poniósł mniejsze szkody lub nie poniósł żadnych szkód.
Jeżeli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, TeamBank AG ma prawo naliczyć odpowiednią opłatę za upomnienie lub odsetki za zwłokę w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej odpowiedniej podstawowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego za każde upomnienie.
Ze względu na wysokie koszty związane ze zwrotnym poleceniem zapłaty prosimy o nie zgłaszanie sprzeciwu wobec polecenia zapłaty SEPA w przypadku odstąpienia od umowy zakupu, zwrotu lub reklamacji. W takich przypadkach płatność zostanie cofnięta w porozumieniu ze sprzedawcą poprzez zwrot odpowiedniej kwoty lub jej uznanie.